DOZIS - Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajineSlušni pripomoček

Koristna informacija!!!

Dobavitelja slušnega pripomočka izberete sami.

Vse dobavitelje lahko poiščete na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

ZAKAJ AUDIO BM SLUŠNI APARATI?

Izbira primernega slušnega aparata je izjemno pomembna. Slušni aparat bo vaš nepogrešljivi sopotnik in prijatelj vsaj 6 let. V AUDIO BM slušni aparati se tega zavedajo, zato vam bodo pri izbiri strokovno svetovali in vam pomagali na vsakem koraku.

V AUDIO BM zagotavljajo Unitron slušne aparate vrhunske tehnologije, ki so dostopni vsem (bogata izbira tudi modelov, ki so brez doplačila).Slušni akustiki bodo z vami tudi po prejemu slušnega aparata. Poskrbeli bodo za brezplačno prilagajanje in vam svetovali, da boste lahko uživali v svetu zvokov. Za servis poskrbijo le z originalnimi rezervnimi deli. Nudijo vrhunsko kakovost baterij za slušne aparatepo ugodni ceni. 

Slušni aparat je izjemno majhna elektronska naprava, ki naglušnim ponovno omogoča poslušanje. 
Sestavljen je iz mikrofona, ojačevalca in slušalke. Mikrofon sprejema zvoke iz vašega akustičnega okolja in jih pretvori v elektronske signale. Ojačevalec selektivno ojači zvoke na način, da so najprimernejši za določeno naglušnost. Slušalka ojačane signale ponovno pretvori v zvok, ki se nato prenese v uho.

Vir: AUDIO BM

Vsakodnevni zvoki prikazani na avdiogramu

Ponudnik AUDIO BM AudioBM mala

Izbirate lahko med UNITRON in SONIC

UNITRON slušni aparati

SONIC slušni aparati

Nega in vzdrževanje

 

1. Z napotnico osebnega zdravnika obiščite specialista ORL, kjer boste opravili vse potrebne preiskave sluha.

2. Če so izpolnjenje indikacije (pdf85. člen Pravil), vam bo specialist ORL izdal Naročilnico za izposojo slušnih aparatov (če so to vaši prvi slušni aparati). Na Naročilnici so označene šifre za "olive". S prejeto Naročilnico, ki vam omogoči testiranje (preizkus) slušnih aparatov obiščite dobavitelja. AUDIO BM so pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

3. Ob obisku AUDIO BM slušnega centra bodo skupaj z vami skrbno izbrali najprimernejšo izvedbo slušnih aparatov, jih izdelali in prilagodili prav za vas - ter vam seveda omogočili tudi brezplačno testiranje* v domačem okolju. Med postopkom privajanja vam bodo stali ob strani in vam z veseljem nudili dodatne prilagoditve in preizkušanje različnih možnosti.

4. Po zaključku testiranja boste ponovno obiskali slušni center, kjer se preveri uporabo. Ob uspešni kontroli boste prejeli Potrdilo o opravljenem testiranju. S tem potrdilom boste ponovno obiskali specialista ORL. Ta vam bo ob zadovoljivem rezultatu izdal Naročilnico za izdajo slušnih aparatov.

5. Prejeto Naročilnico za izdajo slušnih aparatov boste na koncu izročili slušnemu centru, kjer ste testne slušne aparate prejeli na testiranje. Takrat vam v slušnem centru izdajo garancijski list, ter nove slušne aparate zapišejo tudi v OnLine sistem. Če ste izbrali osnovni slušni aparat (v cenovnem standardu) ne plačate ničesar, sicer pa le razliko do polne cene, saj ostalo krijejo zdravstvene zavarovalnice. Slušni akustiki v AUDIO BM slušnih centrih vam bodo tudi po prejemu slušnega aparata še naprej na razpolago za brezplačno svetovanje in brezplačne prilagoditve.
 


* V primeru testiranja vušesne oblike nadstandardne izvedbe je možno manjše doplačilo za izvedbo testiranja, ki se v primeru prevzema že upošteva kot kupnina (skladno s pdfPravili ZZZS).


Bodite zahtevni, saj vas bo slušni aparat spremljal vsaj 6 let, slušni center pa boste v tem času obiskovali večkrat (zaradi testiranja, dodatnih prilagoditev, vzdrževanja, nakupa baterij,...).

AUDIO BM slušni centri imajo povsod možnost brezplačnega parkiranja v neposredni bližini.

[ Na vrh ]

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011 in 40/2012-ZUJF) in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03-prečiščeno besedilo, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11 in 49/12-v nadaljevanju: Pravila) je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotovljena pravica zavarovanih oseb do slušnega aparata. To navodilo natančneje opredeljuje zagotavljanje slušnih aparatov  v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.Pravila v 85. členu določajo obseg pravice do slušnega aparata in postopek za uveljavljanje pravice do slušnih aparatov. V nadaljevanju so povzete določbe 85. člena Pravil, ki opredeljujejo pravico do slušnih aparatov in aktivnosti, ki jih bo v postopku predpisovanja in izdaje slušnih aparatov treba izvajati, in sicer:85. člen

Zavarovana oseba ima pravico do slušnega aparata za eno ali obe ušesi, če gre za enostransko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z zdravljenjem ni mogoče izboljšati in če je s tonsko in govorno preiskavo sluha (avdiometrijo) in testiranjem karakteristik amplifikatorja ugotovljeno, da je s slušnim aparatom mogoče doseči zadovoljiv rehabilitacijski učinek.

Do digitalnega slušnega aparata je upravičena naglušna zavarovana oseba do 20. leta starosti, če ji digitalni slušni aparat omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega slušnega aparata.

Zavarovana oseba je upravičena do slušnega aparata le, če ga tudi uporablja. Po prejemu testnega slušnega aparata in po opravljenih vajah za uporabo aparata, se mora zavarovana oseba v treh mesecih oglasiti pri dobavitelju, ki preveri, če ga je zavarovana oseba dejansko uporabljala. Po opravljenih vajah za uporabo aparata in ugotovitvi, da ga je zavarovana oseba uporabljala, izda napotni (ORL) zdravnik naročilnico. Če zavarovana oseba slušnega aparata ne uporablja, ga je dolžna vrniti dobavitelju, ki v tem primeru od zavoda ne more zahtevati plačila za slušni aparat ali druge stroške.

II.

Pri ugotavljanju upravičenosti do slušnega aparata v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja je napotni zdravnik (otorinolaringolog) dolžan upoštevati:

   • zdravstveno stanje zavarovane osebe in njene psihofizične sposobnosti za uporabo slušnega aparata,
   • določbe Pravil, ki se nanašajo na zagotavljanje medicinskih pripomočkov,
   • določbe Šifranta medicinskih pripomočkov in Sklepa o boleznih in zdravstvenih stanjih zavarovanih oseb, 
       pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, za pripomočke za sluh in govor (Priloga 1),
   • Protokol diagnostike in rehabilitacije, ki ga je dne 10.12.2004 sprejel Republiški strokovni kolegij za otorinolaringologijo.

III.

Protokol diagnostike in rehabilitacije, ki ga je dne 10.12.2004 sprejel Republiški strokovni kolegij za otorinolaringologijo določa, cit.:
 

KDAJ JE INDICIRAN SLUŠNI APARAT:

Indikacijo za preizkus slušnega aparata postavi zdravnik specialist-otorinolarnigolog:

   • Ko sluha ni mogoče izboljšati niti z zdravili niti z operativnim posegom 
      - ko je okvara sluha permanentna ali če se pacient za operativni poseg ne odloči.
   • Ko je pacient sam pripravljen uporabljati slušni aparat.
   • Ko je izguba v tonskem pražnem avdiogramu 30 dB in več v vsaj dveh govornih frekvencah.
   • Ko je razumevanje besed v govornem testu manj kot 80%. 

PREIZKUS IN NASTAVITEV SLUŠNEGA APARATA:

Opravi defektolog z dodatnim znanjem ali slušni akustik v otorinolaringološki ambulanti ali poslovalnici-servisu slušnih aparatov (pri dobavitelju). 

VAJE S SLUŠNIM APARATOM:

1. V rokovanju s slušnim aparatom (lahko izvaja slušni akustik ali defektolog).
2. Slušni trening, vaje v ogledovanju, svetovanje za prilagoditev okolja, svetovanje družini (lahko izvaja le defektolog).
Vaje s slušnim aparatom se lahko izvajajo v:

   • Otorinolaringološki ambulanti
   • V ustreznem zavodu ali centru za usposabljanje oseb s slušno motnjo. 

PREDPIS SLUŠNEGA APARATA:

Zdravnik-specialist otorinolaringolog preveri s preizkusi:

   • Tonsko avdiometrijo v prostem polju s slušnim aparatom.
   • Testiranjem razumljivosti besed s slušnim aparatom.


Pri zadovoljivem rehabilitacijskem učinku zdravnik-specialist otorinolaringolog izda naročilnico za predpis slušnega aparata.«


 

IV.

Glede na ureditev v: 
 Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
• Protokolu za zagotavljanje slušnih aparatov
  poteka pridobitev slušnega aparata v naslednjih korakih:
 

 1. Osebni zdravnik ugotovi naglušnost in zavarovano osebo napoti na zdravljenje in rehabilitacijo v otorinolaringološko ambulanto;
 2. Ko napotni zdravnik otorinolaringolog ugotovi potrebo po slušnem aparatu zavarovano osebo, ki bo prvič prejela slušni aparat, seznani, da bo najprej prejela testni slušni aparat, s katerim bo opravila vaje poslušanja in vaje rokovanja s slušnim aparatom. Postopek predvidoma traja do tri mesece.
 3. Napotni zdravnik otorinolaringolog izda zavarovani osebi, ki prvič uveljavlja pravico do slušnega aparata, Naročilnico za medicinski pripomoček (v nadaljevanju: Naročilnica) za izdajo ene ali dveh oliv, glede na število slušnih aparatov, ki jih bo zavarovana oseba testirala in pod opombe označi, da predpisuje izdajo testnega slušnega aparata za največ tri mesece. V on-line sistem zapiše predpisane olive. Zavarovani osebi, ki stalno uporablja slušni aparat, katerega trajnostna doba je potekla, in je upravičena do novega slušnega aparata, izda napotni zdravnik otorinolaringolog Naročilnico, na katero predpiše izdajo slušnega aparata in izdajo olive ter oboje, predpis slušnega aparata in olive zapiše v on-line sistem.
 4. Zavarovana oseba prejme slušni aparat pri dobavitelju, ki ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno pogodbo. Dobavitelj zavarovani osebi na podlagi naročilnice izdela olivo in izda testni slušni aparat. V on-line sistem dobavitelj zapiše izdajo in vrednosti olive.
 5. Zavarovana oseba izbere ustrezen slušni aparat iz seznama slušnih aparatov, brez doplačila (Priloga 2) ob pomoči slušnega akustika in/ali defektologa, ki slušni aparat nastavi in zavarovano osebo navaja na uporabo aparata ter jo nauči rokovanja s slušnim aparatom. Vaje v poslušanju s slušnim aparatom opravi zavarovana oseba pod vodstvom tima, ki ga vodi napotni zdravnik otorinolaringolog.
 6. Ko je testni slušni aparat izdan in so pri tem upoštevani vsi elementi izdaje, slušni akustik ali tim ugotovi, ali je zavarovana oseba slušni aparat pretežno nosila vsaj 14 dni. Slušni akustik oz. tim izda potrdilo, da zavarovana oseba zna rokovati s slušnim aparatom in ugotovi, ali je slušni aparat nosila. Vzorec potrdila je Priloga 3 tega Navodila.
 7. Zavarovana oseba se s testnim slušnim aparatom in potrdilom zglasi pri napotnem zdravniku otorinolaringologu, kjer opravi vaje iz poslušanja in rokovanja s slušnim aparatom.
 8. Napotni zdravnik otorinolaringolog ugotovi, ali je s slušnim aparatom dosežen ustrezen slušno rehabilitacijski učinek.
 9. Napotni zdravnik otorinolaringolog izda Naročilnico, ko ugotovi, da je s slušnim aparatom dosežen ustrezen slušno-rehabilitacijski učinek. V primeru, da zavarovana oseba s testnim aparatom ni dosegla ustreznega slušno-rehabilitacijskega učinka, ji pooblaščeni zdravnik Naročilnice za izdajo slušnega aparata ne izda. 
 10. V primeru ugotovitve potrebe po slušnem aparatu pri otroku ali pri drugi osebi s posebnimi potrebami (npr. starostniku), opravi tim pod vodstvom napotnega zdravnika otorinolaringologa poleg protokola diagnostike tudi izbiro slušnega aparata. Ob izbiri opravi tudi nastavitev slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata z ustreznimi pisnimi in ustnimi navodili, vaje poslušanja in vaje v rokovanju s slušnim aparatom. V tem primeru je tim dolžan izbrati med standardnimi slušnimi aparati iz seznama tipov slušnih aparatov, brez doplačila (Priloga 2) pri vsaj dveh dobaviteljih, ki imajo z Zavodom sklenjeno pogodbo o dobavi slušnih aparatov. Tim v tem primeru ugotovi potrebo po slušnem aparatu in zagotovi izbiro ustreznega slušnega aparata, nastavitev aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata z ustreznimi ustnimi in pisnimi navodili ter vaje poslušanja.
 11. Zavarovana oseba ob prevzemu testnega slušnega aparata prejme reverz za do tri mesece, s katerim se zaveže, da bo slušni aparat vrnila najkasneje v roku 90 dni od prejema slušnega aparata oz. bo dobavitelju predložila Naročilnico za izdajo slušnega aparata.
 12. V času preskusa testnega slušnega aparata lahko zavarovana oseba kadarkoli slušni aparat vrne dobavitelju, kjer je slušni aparat prejela. V primeru vračila testnega slušnega aparata ji je dobavitelj dolžan izročiti kopijo predhodno predložene Naročilnice in potrdilo o vračilu slušnega aparata. S kopijo naročilnice lahko zavarovana oseba v trimesečnem obdobju testira drug slušni aparat pri drugem dobavitelju. Prvemu dobavitelju zavarovana oseba ni dolžna pojasnjevat razlogov za vračilo oz. svoje nezadovoljstvo s prejetim slušnim aparatom.

V.

Zavarovana oseba prejme slušni aparat pri enem od pogodbenih dobaviteljev Zavoda.

Izdaja slušnega aparata pri dobavitelju vključuje:

  • izbiro ustreznega standardnega slušnega aparata (nadstandardne izvedbe so na voljo z doplačilom),
  • nastavitev aparata,
  • navajanje na uporabo slušnega aparata z ustreznimi ustnimi in pisnimi navodili.

 

Dobavitelj slušnih aparatov na podlagi Naročilnice za izdajo olive in testnega slušnega aparata zaračuna olivo za slušni aparat. Izdajo in vrednost olive zapiše v on-line sistem.  V primeru, ko je predpisan v-ušesni testni slušni aparat in namerava zavarovana oseba testirati več tipov aparatov, lahko za potrebe testiranja uporablja za-ušesne slušne aparate. Lahko pa uveljavlja pravico do testiranja v-ušesnega slušnega aparata in sama nosi stroške zamenjave olive za v-ušesni slušni aparat.

Po opravljenem testiranju in ugotovitvi upravičenosti do slušnega aparata pooblaščeni zdravnik predpiše izdajo slušnega aparata na Naročilnico (brez olive) in predpisani slušni aparat vnese v on-line sistem. Dobavitelj v on-line sistem vnese izdajo in vrednost slušnega aparata.

VI.

Izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo otorinolaringološko dejavnost in pri katerih v timu niso vključeni defektologi, lahko zavarovane osebe napotijo na vaje poslušanja v naslednje zavode oz. centre za sluh in govor: 

  • Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Sončna pot 14,
  • Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74,
  • Center za sluh in govor Maribor, Vinarska 6.
Izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo otorinolaringološko dejavnost in ob zdravniku ne morejo zagotoviti ustreznih timov za izvajanje tega navodila in navedenega protokola diagnostike in rehabilitacije, ne izpolnjujejo pogojev za predpisovanje slušnih aparatov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Postopki opredeljeni v tem navodilu in protokolu ne opredeljujejo zahtev, ki do sedaj v obveznem zdravstvenem zavarovanju ne bi bile opredeljene. To navodilo zahteva le njihovo dosledno izvajanje.

 

To Navodilo se začne uporabljati 1.1.2013. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o zagotavljanju slišnih aparatov po 1.1.2005, št. 5504-12/2004-DI, z dne 3.1.2005, in Sprememba I tega Navodila, št. 5504-12/2004-DI/25, z dne 9.2.2005.

Datum: 30.11.2012

[ Na vrh ]

 

Iskanje

Kje smo

Glavni trg 11, 8000 Novo mesto

Uradne ure in kontakt

Ponedeljek   08:00 – 14:00

Torek          08:00 – 14:00

Sreda          10:00 – 12:00

                  14:00 – 16:00

GSM: 041 340 267

TEL: 07 332 47 77

dgnnm56@gmail.com

Klicni center za osebe z okvaro sluha

URL: Klicni center

GSM: 031 777 600

Zahvala

Zahvaljujemo se vsem, ki ste v letu 2023 podarili  % dohodnine. Naprošamo občane, da darujejo Društvu oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine.

Sofinancerji

FIHO

 logo gns

monm

 

 

Občina Metlika grb Občina Semič grb

    Metlika            Semič

Občina Šentjernej grb Obcina Mirna

  Šentjernej         Mirna

Obcina Skocjan grb Obcina Sentrupert

  Škocjan         Šentrupert

Obcina Straza dolenjsketoplice

   Straža           Dol. Toplice

 Obcina Crnomelj Obcina Trebnje grb

  Črnomelj          Trebnje 

Občina Mirna Peč grb  Žužemberk

   Mirna peč     Žužemberk

00

01a

01b

 

Sledite nam

F1  Y

Kdo je na strani

We have 307 guests and no members online